Politica generala privind protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A., in calitate de “Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta politica.

Ati furnizat datele cu caracter personal ce va apartin, in calitate de persoana vizata de prelucrarea acestora, catre LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A., la data incheierii cu aceasta a Contractului – cadru general privind serviciile financiare nebancare – conditii generale de afaceri sau la data formularii unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii de catre INSTITUTIE.

1. Datele cu caracter personal pe care LIBRA DEVELOPMENT S.A. le poate prelucra sunt urmatoarele:

– numele si prenumele, pseudonimul, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, datele din actele de stare civila, telefonul/faxul, adresa (domiciliul/resedinta), adresa de e-mail, profesia, locul de munca, formarea profesionala (diplome de absolvire, studii), veniturile, sursa veniturilor, situatia economica si financiara, datele privind bunurile detinute, datele bancare, functia publica detinuta, expunerea politica, fotografia sau inregistrarea video a imaginii faciale, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, datele privind savarsirea de infractiuni, adresa IP. Acestea difera, in functie de produsele si serviciile oferite, precum si de scopurile prelucrarii.

2. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal pot include:

a) realizarea analizei de cunoastere a clientelei, respectiv de raportare a tranzactiilor suspecte, in temeiul art. 6 alineat 1) litera c) din GDPR, respectiv pentru indeplinirea unei obligatii legale, coroborat cu legislatia privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului (Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative);

b) analiza a riscului de creditare, conform art. 6 alineat 1) litera c) din GDPR, respectiv Regulamentului nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare si Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare;

c) incheierea si executarea contractelor de servicii financiare nebancare incheiate cu dumneavoastra, conform art. 6 alineat 1 litera b) din GDPR;

d) realizarea raportarilor de credit sau a altor informatii catre institutiile de stat, conform art. 6 alineat 1) litera c) din GDPR si a legislatiei speciale aplicabile;

e) colectarea debitelor/recuperarea creantelor pe care le datorati catre LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A., conform contractelor incheiate si a interesului legitim al LIBRA DEVEOPMENT I.F.N. S.A. de a recupera creantele aferente relatiei contractuale existente cu dumneavoastra, conform art. 6 alineat 1) litera b) si f) din GDPR;

f) in scopuri privind analiza financiara, precum cele de analiza a riscului, de lichiditate, de analiza a garantiilor depuse etc., conform art. 6 alineat 1) litera c) si litera f) din GDPR;

g) in scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1) litera f) si art. 89 din GDPR.

3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea (inclusiv stocarea) datelor cu caracter personal se realizeaza pe durata de valabilitate a contractelor incheiate cu Libra Development I.F.N. S.A., si ulterior, conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dumneavoastra va fi realizata pe durata prevazuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cat si in vederea prevenirii cazurilor de frauda la care Institutia ar putea fi expusa.

4. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

In situatia in care refuzati sa comunicati datele mentionate pentru scopurile stipulate la literele a) – f) de mai sus, nu veti putea initia raporturi juridice cu LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A., intrucat aceasta va fi in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor speciale in domeniul financiar nebancar privind cunoasterea clientelei, cerintele prudentiale si a altor prevederi legale, inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de catre LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A., de a incheia, derula si executa contractul solicitat de dumneavoastra.

5. Persoanele Imputernicite si Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise catre: Libra Internet Bank, persoana vizata, reprezentantii persoanei vizate, Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit, agentii de colectare a debitelor/ recuperare a creantelor, Registrul National de Publicitate Mobiliara, partenerii contractuali (avocati, notari, consultanti, contabili, cenzori si auditori si alti parteneri tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise), parteneri contractuali implicati in executarea contractului sau care asigura furnizarea de produse si servicii aflate in legatura cu activitatea institutiilor financiare nebancare (ex. servicii de curierat, paza, protectie si monitorizare, asigurari etc.), societati de asigurare, instantele de judecata si organele de urmarire penala.

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite catre autoritatile de stat conform competentelor acestora si legislatiei aplicabile, cum ar fi Banca Nationala a Romaniei, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor etc.

Datele transmise tertilor vor fi adecvate, relevante si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.

6. Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de GDPR: Libra Internet Bank, dreptul la informare si acces, dreptul la restrictionarea si rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei, dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor, in situatiile prevazute de lege.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, transmisa catre LIBRA DEVEOPMENT I.F.N. S.A., la adresa de e-mail protectiadatelor@libradevelopment.ro (mentionand numele complet) sau pe adresa postala: Calea Vitan, nr. 6 – 6A, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti.

Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor, conform art. 25 si 32 din GDPR.

In situatia in care operatiunea de prelucrare a datelor se bazeaza pe temeiul art. 6 alineat 1) litera a) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra expres, liber si specific exprimat, Institutia o sa va informeze printr-un document separat, conform art. 13 din GDPR, urmand sa va exprimati optiunea prin acel document.